Cuimhneachan: Bardachd a’ Chiad Chogaidh

£15.00

by Acair Ltd.

‘Tha na h-orain cho tiamhaidh agus cho druidhteach – briathran daoine a dh’fhuiling cruadal is call’ – Julie Fowlis

Tha guth nan daoine a’ tighinn troimhe gu laidir anns a’ chiad chruinneachadh de bhardachd Ghaidhlig mun Chiad Chogadh Mor.

Tha dain mhisneachail, bhronsnachail ann bho thoiseach a’ Chogaidh. Tha dain dhruidhteach ann a tha a’ toirt sealladh dhuinn air beatha laitheil shaighdearan is sheoladairean, air eagail is uabhas a’ bhlair. Tha sealladh ann air mar a bha bliadhnaichean a’ Chogaidh dha mathraichean is mnathan, aig an taigh a’ feitheamh, an ionndrainn agus an iomnaidh a’ fas le gach latha a tha dol seachad. Gu nadarrach, tha bron ann agus caoidh airson an fheadhainn nach do thill.

In this first ever anthology on Gaelic verse from the First World War, the voices of the soldiers and sailors who fought the war and the voices of the mothers, sisters, and wives who waited for them are given prominence.

Paperback: 509 pages

Publisher: Acair Ltd., 2015

Language: Gaelic, English

Product Dimensions: 14 x 3.4 x 23.4 cm

SKU: 9780861525447 Categories: ,