An Nathair le Dà Shùil Dhearg

£11.99

by Màiri E. NicLeòid

Tha Mairead airson droch phòsadh a chur air a cùlaibh agus a beatha a thòiseachadh às ùr, ach tha seann sgeul ga tarraing air ais 70 bliadhna gu eucoir is eudachd aig a bheil buaidh fhathast oirre fhèin agus air an teaghlach. Dè dìreach an ceangal a bh aig a seanmhair ri uaislean Chaisteil Chonaisg, agus carson a bha bean-uasal air soitheach-cargu a chaidh fodha san darna cogadh? Tha cùisean an latha an-diugh gam mùchadh le ceistean an latha a dh fhalbh agus tha sinn air ar toirt bho chùiltean ìosal Lunnainn gu mullach àrd a Chuilthinn an tòir air an nathair leis an dà shùil dhearg.

This Scottish Gaelic novel from Màiri E. MacLeod is the latest in Acair’s Aiteal series of novels.

Paperback: 210 pages

Publisher: Acair Limited, 2018

Language: Gaelic

Product Dimensions: 13.8 x 1.4 x 20.4 cm

SKU: 9780861525966 Categories: ,