was successfully added to your cart.

Sgrìobhadh Cruthachail

English Tha sinn taingeil gun do sgrìobh Janet NicLeòid beagan fhaclan mu dheidhinn bùth-obrach sgrìobhaidh a chaidh a chumail an t-seachdain sa chaidh:   Gu dearbh, bha e math agus bha seo math dhuinn uile a bha an làthair san leabhar-lann aig Sabhal Mòr Ostaig, fo stiùir Rody Gorman, an oide…

Continue Reading

An Cèitean 2017

English Tha clasaichean agus bùithean-obrach ùra air tòiseachadh anns an Eilean Sgitheanach air a mhìos seo. Chaidh buidheann teiripe-ealain, no “art therapy” a’ stéidhicheadh aig An Acarsaid, dachaidh-cùraim anns an Ath Leathann.   Bidh Gail McGregor a’ stiùireadh na seiseanan.  Tha a’ bhuidheann air tòrr rudan eadar-dhealaichte a dhèanamh, nam…

Continue Reading

May 2017

Gàidhlig May has seen the first of our exciting new classes and workshops start up on Skye as part of our year-long community arts programme. In Broadford, we have a weekly Art Therapy Group Session at An Acarsaid Carehome, led by art therapist Gail McGregor.  The activities the group has…

Continue Reading